Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

45 năm thực hiện di chúc của Bác
(BNTV) Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị lịch sử, và ý nghĩa thời đại sâu sắc. Bốn nội dung chính trong di chúc, chính là những căn dặn của Bác về Đảng, về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, về nhân dân lao động và về những việc sau khi kháng chiến thắng lợi. Những lời di huấn, căn dặn của Bác suốt 45 năm qua luôn được Đảng ta xác định là kim chỉ nam, là định hướng chiến lược cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
(BNTV) Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2014). Ngày 16/8/2014, Ban Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số129-HD/BTGTW và Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương này.

Thư Bác mãi mãi là nguồn cổ vũ doanh nhân hăng hái xây dựng đất nước
(BNTV) Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945 nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Nước ta đứng trước muôn vàn khó khăn: giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm và nội phản cùng với nạn tài chính khô kiệt. “ THƯ GỬI CÁC GIỚI CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo Cứu Quốc, số 66, ngày 13 tháng 10 năm 1945 thể hiện lòng tin mạnh mẽ của người đối với giới công thương. Người tin chắc ở lòng yêu nước của họ và kêu gọi mọi người hăng hái tham gia vào sự nghiệp bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Page 1 of 1First   Previous   Next   Last   
  • Hình ảnh Bắc Ninh 1
  • Hình ảnh Bắc Ninh 2
  • Hình ảnh Bắc Ninh 3

Tỷ giá

Thời tiết

Thăm dò ý kiến

Thăm dò dư luận

Bạn thường xuyên theo dõi chương trình nào của Đài PT-TH Bắc NinhBiểu quyết  Xem kết quả