Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương khóa XII

(BTV) Sáng 21/10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Tỉnh ủy tổ chức thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới cán bộ chủ chốt của tỉnh. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.


Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Trưởng, Phó các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; báo cáo viên Trung ương và đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức cấp tỉnh.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan thông tin nhanh tới các đại biểu những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Diễn ra từ ngày 5-9/10/2020 tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo: Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020), xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030); Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. 

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Trung ương cũng đã xem xét, cho ý kiến đối với Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021 - 2023; Báo cáo của Bộ Chính trị về các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 12 đến Hội nghị lần thứ 13; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2019; lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế; về công tác giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; về việc giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Hội nghị cũng được nghe Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh, Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an, nguyên Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp (Bộ Công an) quán triệt, triển khai Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 5/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Diễn ra từ ngày 24 – 26/9/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX có chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại”. Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 29 chỉ tiêu cụ thể, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đánh giá cao tinh thần nghiêm túc tập trung nghiên cứu, học tập Nghị quyết của các đại biểu. Để việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nội dung Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi ngay vào cuộc sống, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đề nghị cấp ủy các cấp, các ban, ngành đoàn thể, cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung cơ bản, cốt lõi của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương; quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị “Về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, hoàn thành trước ngày 25/11/2020; Phát động phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan yêu câu cầu ngay sau Hội nghị, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc xây dựng Kế hoạch và tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch thực hiện sát thực tiễn địa phương, phân công rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện với lộ trình, thời gian hoàn thành cụ thể; chỉ đạo đưa các nội dung nghị quyết Đại hội đảng các cấp vào cuộc sống; thường xuyên đôn đốc, triển khai hướng dẫn, bổ sung, cập nhật những chủ trương, nhiệm vụ mới để đáp ứng với yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn; đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, gắn trách nhiệm của tập thể và cá nhân người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết; định kỳ đánh giá việc thực hiện; sơ kết, tổng kết, báo cáo theo quy định. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện. 

Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, chương trình hành động của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị “Về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia” đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Khẩn trương rà soát việc thực hiện các mục tiêu còn lại của nhiệm vụ chính trị năm 2020, trên cơ sở đó tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, bằng nhiều giải pháp thiết thực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của năm 2020. Tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng chống dịch Covid -19 không được chủ quan, lơ là.
P.Hoa, Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại