Rà soát, xử lý những trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng

(BTV) Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang vừa ký ban hành Văn bản số 3706/UBND-NC về việc rà soát, xử lý những trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thành rà soát về việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng và đánh giá, nhận xét về mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức, uy tín của cán bộ, công chức, viên chức. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh xem xét, quyết định chậm nhất đến ngày 26/10. Thủ trưởng các Sở, ngành, cơ quan và các địa phương chịu trách nhiệm về kết quả rà soát và tính chính xác của thông tin rà soát. Trên cơ sở báo cáo rà soát và đề xuất của các Sở, ngành, cơ quan và các địa phương, Sở Nội vụ hoàn thiện Kế hoạch tuyển dụng lại cán bộ, công chức, trình UBND tỉnh phê duyệt sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Nội vụ. 
BTV

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại