Hội Văn học nghệ thuật tỉnh triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

(BTV) Sáng 27/11, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đến các chi hội, phân hội trực thuộc.


Tại Hội nghị, các văn nghệ sĩ được thông tin về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh vừa qua; quán triệt nội dung văn kiện Đại hội, đặc biệt là mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội với mục tiêu xây dựng và phát triển VHNT trong thời kì mới. Cụ thể tập trung nguồn lực củng cố, xây dựng và phát triển sự nghiệp VHNT Bắc Ninh tiên tiến, đậm đà bản sắc, góp phần xây dựng nhân cách con người Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và đa dạng về chân, thiện, mỹ; Xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ Bắc Ninh phát triển toàn diện về số lượng và chất lượng; phấn đấu có nhiều tác phẩm VHNT có chất lượng cao phản ánh sinh động văn hóa truyền thống, con người quê hương; nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý Nhà nước các cấp đối với VHNT.

Để thực hiện mục tiêu trên, Hội tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính như: tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, môi trường, cơ sở vật chất cho đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo tác phẩm; tham mưu xây dựng Quỹ sáng tạo VHNT tỉnh, hoàn thiện các đề án, quy chế giải thưởng VHNT; xây dựng mối quan hệ chặt chẽ trong công tác đối với các cấp ủy Đảng; đẩy mạnh phong trào sáng tác và hoạt động phổ biến tác phẩm; nâng cao chất lượng Website, Tạp chí Người Kinh Bắc và tăng cường hoạt động của các phân hội trực thuộc.
Đức Minh, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại