Ban Kinh tế ngân sách thẩm tra nội dung trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh

(BTV) Sáng 27/11, Ban Kinh tế ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các tờ trình, báo cáo của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Ban Kinh tế ngân sách đã tiến hành thẩm tra các Dự thảo: Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2020, xây dựng dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm (2021–2023), kế hoạch tài chính 5 năm 2021 – 2025; Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh năm 2019; Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác quản lý đất đai năm 2021 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021; Tờ trình Danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng dưới 20 ha, dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu các đơn vị giải trình, làm rõ các nội dung về: chuyển nguồn ngân sách; tỷ lệ chi sự nghiệp môi trường và khoa học công nghệ còn thấp; rà soát lại các số liệu đảm bảo chính xác và thống nhất; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khắc phục sai sót trong việc cấp giấy chứng nhật quyền sử dụng đất, nhất là đất ao, vườn… Đề nghị các sở, ngành tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các dự thảo Báo cáo, Tờ trình đảm bảo về thể thức, nội dung, thời gian theo quy định để trình kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh. 
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại