Từ ngày 1/3, Tổng điều tra kinh tế cả nước năm 2021

(BTV) Bắt đầu từ 1/3, chính thức tiến hành Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên phạm vi cả nước. Đây là 1 trong 3 cuộc tổng điều tra quan trọng do ngành Thống kê thực hiện. nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương.


Với quy mô lớn, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, bao gồm tất cả các đơn vị kinh tế: Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, đơn vị sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Do đó, cuộc Tổng điều tra năm nay được đổi mới theo hướng ứng dụng triệt để công nghệ thông tin. Điều này có nghĩa, quá trình điều tra, thu thập thông tin được thực hiện qua phiếu trực tuyến sử dụng internet (Web-form) và phiếu điện tử trên thiết bị điện tử di động (CAPI).

Theo kế hoạch, từ ngày 1/3 đến 30/5, Bắc Ninh cũng như các địa phương trên cả nước sẽ tiến hành thu thập thông tin các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp… 

Giai đoạn 2, từ ngày 1/7 đến 30/7, tiến hành thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Số liệu toàn bộ các ngành kinh tế; cơ cấu từng ngành kinh tế trong GDP thông qua cuộc điều tra lần này sẽ là tiền đề quan trọng cho việc tính toán số liệu GDP của toàn quốc và GRDP của mỗi địa phương. Qua đó định vị từng ngành, từng địa phương để tiếp tục có những hoạch định chiến lược phát triển phù hợp. 

 Dự kiến kết quả sơ bộ Tổng điều tra sẽ công bố vào tháng 12/2021 và kết quả chính thức sẽ được công bố vào quý II/2022.
Thanh Tùng, Đức Minh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại