Ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học

(BTV) Ngày 26/4, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời góp phần xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017-2020 với 5 đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, Liên hiệp Hội Phụ nữ tỉnh, Ban Đại diện Hội Người Cao tuổi tỉnh.


Chương trình ký kết phối hợp tập trung vào các nội dung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập suốt đời trên các phương tiện truyền thông; kịp thời phát hiện tuyên truyền rộng rãi những nhân tố mới, điển hình tiên tiến về gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập; biểu dương khen thưởng các tổ chức cá nhân làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài và học tập suốt đời; phát động xây dựng “Quỹ khuyến học, khuyến tài” ở các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động của các quỹ; gắn triển khai thực hiện các hoạt động học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng xã hội học tập với các phong trào thi đua; xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập; phát triển hội viên và tổ chức Hội, nâng cao năng lực hoạt động khuyến học, khuyến tài. 

Theo đó Hội Khuyến học tỉnh là cơ quan thường trực làm nòng cốt, tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 5 đơn vị ký kết phối hợp xây dựng các chương trình lồng ghép vào hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị, từ đó đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài.
Phạm Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại