Huyện Tiên Du quán triệt thực hiện Nghị quyết, Kết luận khóa XII của Đảng

(BTV) Sáng 25/9, Huyện ủy Tiên Du tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XII đến các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ; Trưởng, Phó các phòng ban, ngành của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn và Bí thư các Chi bộ trực thuộc Huyện ủy.


Tại Hội nghị, lãnh đạo huyện Tiên Du đã trực tiếp thông tin, quán triệt, triển khai tới các đại biểu nội dung: Nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị về “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”; Kết luận số 50 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6 khóa XI về “Phát triển khoa học, công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; quán triệt Kết luận số 54 và 56 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Nghị quyết T.Ư 7 khóa  XI về: “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”. 

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo huyện Tiên Du đã quán triệt, triển khai đến các đại biểu Kết luận số 51 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về: “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận số 52 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Trên cơ sở nội dung các Nghị quyết, Kết luận của T.Ư, huyện Tiên Du đã chỉ đạo các ngành, địa phương, cơ sở căn cứ tình tình thực tiễn tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, xong trước 15/10. Đồng thời phổ biến Kế hoạch của Huyện ủy trong việc tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Kết luận theo quy định.
H.Tâm – L.Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại