Báo cáo chuyên đề Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp

(BTV) Sáng 07/10, đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy có buổi báo cáo chuyên đề về “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng” cho các học viên lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, chức danh trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Tại buổi báo cáo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trình bày, phân tích những vấn đề nổi bật về: Tăng trưởng kinh tế Bắc Ninh; Sự tham gia và thụ hưởng của người dân địa phương trong quá trình tăng trưởng tại tỉnh Bắc Ninh; giải pháp giảm nghèo bền vững, tác động của tăng trưởng đến thu nhập hộ gia đình, việc làm và chuyển dịch cơ cấu việc làm tại Bắc Ninh; những giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu kinh tế nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; đến nay, Bắc Ninh là 1 trong 10 tỉnh thu ngân sách đứng đầu cả nước; về văn hóa, xã hội đặc biệt là sự nghiệp giáo dục Bắc Ninh cũng là tỉnh đứng đầu cả nước, chính sách Sữa học đường cho trẻ từ Mầm, non đến cấp Tiểu học, công tác y tế, thể thao thành tích cao, quốc phòng an ninh được đặc biệt quan tâm, giao thông vận tải thuận lợi, gắn phát triển kinh tế với an ninh chính trị. Song song với phát triển công nghiệp, lĩnh vực nông nghiệp cũng được tỉnh rất quan tâm, đặc biệt là phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng” Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã quán triệt đến các học viên về Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các kế hoạch của Tỉnh ủy, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, chống lãng phí, tiêu cực. Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tập trung vào 04 nội dung, thời gian tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ sở không quá 02 ngày và xong trước 30/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện không quá 03 ngày và xong trước 31/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh không quá 4 ngày và xong trước 31/10, các tiêu chí bầu đại biểu, bầu cán bộ cán bộ nữ, cán bộ trẻ theo đúng quy định,  qua đó các cấp đều thành lập các Tiểu ban phục vụ cho Đại hội.
Chu Oánh – Văn Phong

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại