Huyện ủy Gia Bình quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng

(BTV) Sáng 15/10, Huyện ủy Gia Bình tổ chức Hội nghị quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và nói chuyện chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. GS,TS. Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày tại Hội nghị.


Tại Hội nghị, Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo nêu rõ: Năm 2019, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 50 năm ngày Bác mất và 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Thời gian càng lùi xa, những tư tưởng cao quý của Bác trong Di chúc càng trở nên sáng rõ không chỉ đối với đồng bào trong nước mà còn trong lòng bạn bè quốc tế. Trước bối cảnh đấu tranh phòng chống các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần cần quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đấu tranh phản bác có hiệu quả các luận điểm tư tưởng sai trái, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ hệ thống chính trị. 

Cũng tại Hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng trình bày quán triệt một số nội dung về việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Trong đó trọng tâm vào các Nghị quyết của T.Ư Đảng như: Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 6, T.Ư 8 về phát triển khoa học công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Và nhiều nội dung quan trọng khác.
Tân Trung – Văn Phong

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại