Huyện Tiên Du thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XII

(BTV) Sáng 24/10, Huyện Tiên Du tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng khóa XII. Những nội dung quan trọng, cốt lõi nhất của Hội nghị được Báo cáo viên, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin, quán triệt tới các đại biểu.


Tại Hội nghị, các đại biểu là Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; trưởng, phó các phòng, ban, ngành của huyện, cơ quan T.Ư đóng trên địa bàn; lãnh đạo các xã, thị trấn và Bí thư các Chi bộ trực thuộc Huyện ủy đã được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp thông tin, triển khai tới các đại biểu. Nội dung cốt lõi, trọng tâm kết quả Hội nghị lần thứ 11, BCH T.Ư Đảng khóa XII vừa được cho ý kiến thông qua tại Hà Nội gồm những vấn đề trọng tâm như: Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 – 2020), xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng thông tin tới các đại biểu Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2020, Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022. Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 10 khoá XII đến Hội nghị Trung ương 11 khoá XII; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2018. Việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; xem xét, thi hành kỷ luật một số trường hợp vi phạm.

Tại Hội nghị, trên cơ sở nội dung Hội nghị lần thứ 11 BCH T.Ư Đảng khóa XII, huyện Tiên Du đã chỉ đạo các ngành, địa phương, cơ sở căn cứ tình tình thực tiễn tổ chức quán triệt và xây dựng báo cáo, kế hoạch thực hiện cụ thể, chuẩn bị lộ trình hướng tới Đại hội Đảng các cấp diễn ra vào năm 2020. 
H.Tâm – L.Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại