Ban Tổ chức Trung ương triển khai công tác xây dựng Đảng cuối năm

(BTV) Chiều 28/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 10, triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2019 và quán triệt một số Hướng dẫn của Ban Tổ chức T.Ư. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư chủ trì.

 
Dự và chủ trì tại điểm cầu Bắc Ninh có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

Tháng 10 và 10 tháng năm 2019, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác đảm bảo tiến độ, chất lượng, đạt kết quả tốt: Tham mưu, triển khai hoàn thành 13 đề án lớn, quan trọng, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chủ động tham mưu công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên được quan tâm; hoạt động đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ được thực hiện nghiêm. 

Các đại biểu tại các điểm cầu tham gia trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trong 2 tháng cuối năm, cũng như cả năm 2019.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức T.Ư quán triệt Hướng dẫn số 26 của  Ban Tổ chức T.Ư hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 21 của Ban Tổ chức T.Ư hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính yêu cầu thời gian tới, ngành tổ chức xây dựng Đảng trong cả nước cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai các nhiệm vụ, chương trình công tác thường xuyên theo chỉ đạo của cấp ủy các cấp; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;  chú trọng nâng cao chất lượng công tác nhân sự, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của T.Ư về công tác tổ chức xây dựng Đảng; nâng cao công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; triển khai nghiêm túc các Hướng dẫn số 26 và Hướng dẫn số 21 của Ban Tổ chức T.Ư. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan yêu cầu Ban Tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh bám sát tinh thần chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới. Tiếp thu, quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức T.Ư về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để các đơn vị, địa phương chuẩn bị nhân sự, văn kiện; sớm có kế hoạch lấy ý kiến trong nhân dân và thành lập các Tổ giúp việc cho Đại hội. Trên cơ sở rà soát đội ngũ cán bộ cơ sở, các địa phương kiện toàn nhân sự có đủ các tiêu chí theo hướng dẫn của Ban Tổ chức T.Ư. Quán triệt Hướng dẫn số 21 của Ban Tổ chức T.Ư, tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong nửa đầu tháng 11 cũng như các nhiệm vụ thường xuyên của ngành. 
Thiên Thanh - Vũ Tuyển

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại