Huyện Thuận Thành tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ XI Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(BTV) Ngày 29/10, Huyện ủy Thuận Thành tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ XI, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.


Tại Hội nghị, hơn 200 đại biểu tham dự được nghe Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng trực tiếp thông tin, triển khai tới các đại biểu nội dung cốt lõi, trọng tâm kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII vừa được cho ý kiến thông qua tại Hà Nội gồm những vấn đề trọng tâm như: Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 – 2020), xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng thông tin tới các đại biểu về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2020, Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm (2020 – 2022)…. 

Sau Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 11, các  đại biểu tham dự sẽ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo yêu cầu của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11, tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đài Phát thanh Thuận Thành

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại