Huyện Quế Võ tổ chức thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(BTV) Ngày 30/10, Huyện ủy Quế Võ tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội 13 gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành trình Đại hội XIII của Đảng cho giữ Điều lệ Đảng hiện hành (không bổ sung, sửa đổi). Cũng tại Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật một số cán bộ... 

Sau Hội nghị, Huyện ủy Quế Võ đề nghị các Chi, Đảng bộ trực thuộc thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trước ngày 05/11/2019; Quán triệt tốt Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 101 ngày 10/9/2019 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp, Kế hoạch số 83 ngày 14/10/2019 của Huyện ủy Quế Võ về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, Huyện ủy Quế Võ đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025./..
Đài Phát thanh Quế Võ

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại