Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVIII

(BTV) Tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang đã phát biểu để giải trình, làm rõ thêm một số nội dung về phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, đặc biệt là các giải pháp nhằm thu hút đầu tư, đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế; ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp để bổ sung, cụ thể hóa các giải pháp chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.


Trong bài phát biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang trân trọng cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận tâm huyết, trách nhiệm về các Báo cáo, Tờ trình và xin ghi nhận ý kiến của cử tri, nhân dân trong tỉnh đã phản ánh tại kỳ họp. UBND tỉnh nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu và sẽ tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương giải quyết, đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của nhân dân, cử tri.

Nhìn lại năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, cả hệ thống chính trị đã chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, đổi mới cách nghĩ, cách làm, tập trung xử lý kịp thời nhiều vấn đề phát sinh, và giải quyết những nhiệm vụ mang tính chiến lược.

Trên cơ sở nhận diện rõ những khó khăn, UBND tỉnh đã chủ động các giải pháp tháo gỡ, lãnh đạo đã trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp, với người lao động, từ đó, có những chính sách hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; Hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ hiện đại. Nhờ đó, Bắc Ninh được công nhận đơn vị hành chính loại II; Ban Cán sự Đảng Chính phủ thông qua chủ trương xây dựng tỉnh Bắc Ninh thành thành phố Trung ương; xây dựng thành phố thông minh đạt kết quả bước đầu. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội, an ninh trật tự,...có nhiều chuyển biến. Đây sẽ là tiền đề quan trọng cho các bước phát triển mới trong năm 2020.

Chủ tịch Nguyễn Hương Giang cũng khẳng định: UBND tỉnh đã nhận thức rõ những vấn đề đang đặt ra và sẽ tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới; hành động quyết liệt, phát huy những lợi thế, kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, tồn tại, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.  
Phi Trường, Đức Minh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại