Tỉnh ủy quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị T.Ư 10 và các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII

(BTV) Sáng 11/6, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 10 và các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố.


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 10: Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng). Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (họp từ ngày 16 – 18/5/2019) đã thảo luận, cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng của Đảng và Nhà nước. Hội nghị Trung ương 10 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và chuẩn bị chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu nghiêm túc lĩnh hội các nội dung  hội nghị Trung ương 10 để quán triệt, triển khai đến các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng một cách đầy đủ, nhất quán.

Hội nghị được nghe GS.TS Vũ Văn Hiền, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu, quán triệt Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Nghị quyết 30-NQ/TW “Chiến lược an ninh mạng Quốc gia” của Bộ Chính trị, Kết luận số 44-KL/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” của Ban Bí thư, Chỉ thị 32-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới”, Chỉ thị 25-CT/TW của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 10 đến đội ngũ cán bộ chủ chốt và toàn thể cán bộ, đảng viên hoàn thành trong tháng 6 và đưa vào sinh hoạt thường kỳ trong tháng 7. Các cơ quan tuyên truyền đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung Hội nghị T.Ư 10 (khóa XII) và các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch và tài liệu hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy. 
P.Hoa, Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại