Hội nghị chuyên đề “Tình hình văn học nghệ thuật Việt Nam hiện nay và định hướng sáng tác trên lĩnh vực văn học nghệ thuật”

(BTV) Sáng 18/6, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tình hình văn học nghệ thuật Việt Nam hiện nay và định hướng sáng tác trên lĩnh vực VHNT”. Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam trực tiếp truyền đạt. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Tại buổi nói chuyện, các văn nghệ sĩ Bắc Ninh được nghe nhà thơ Hữu Thỉnh truyền đạt tinh thần căn bản của Nghị quyết số 33 của Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; vai trò và trách nhiệm của trí thức trong đời sống, trong đó đội ngũ văn nghệ sĩ giữ vai trò nòng cốt.

Nhà thơ Hữu Thỉnh nhấn mạnh, trong nhiều năm nay, cùng với sự phát triển của kinh tế, xã hội, văn hóa thì phong trào VHNT của Bắc Ninh cũng phát triển. Đặc biệt là mảng văn học viết về nông thôn, về chiến tranh, về lịch sử văn hóa. Có nhiều tác phẩm VHNT của văn nghệ sĩ Bắc Ninh thoát khỏi biên giới của tỉnh, trở thành giá trị chung của nền VHNT toàn quốc. 

Phân tích tình hình mới, nhà thơ đưa ra những gợi mở, định hướng sáng tác VHNT cho đội ngũ văn nghệ sĩ Bắc Ninh. Nâng cao chất lượng sáng tác VHNT cần bắt nguồn từ sự sáng tạo và cách thể hiện tác phẩm của người cầm bút gắn với việc bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc. Điều quan trọng nhất là phương pháp, phải tìm ra cách để đưa được những chi tiết đắt giá từ cuộc sống vào tác phẩm, từ đó mang đến cho độc giả những cảm nhận mới về cuộc sống.

 
Những nội dung truyền đạt tại Hội nghị chuyên đề sẽ là cẩm nang quý báu để mỗi văn nghệ sỹ Bắc Ninh không ngừng sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật đi vào lòng người, có giá trị lâu dài về văn hóa, phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp xây dựng văn hóa, con người Bắc Ninh nói riêng và cả nước nói chung.
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại