Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018

(BTV) Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về việc tổ chức tập huấn, phổ biến, tuyên truyền Luật Quốc phòng năm 2018. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành; các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang (LLVT); cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, tổ chức, địa phương, cơ sở, quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh.


Luật Quốc phòng năm 2018 gồm 7 Chương, 40 Điều, quy định các nguyên tắc, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, những hoạt động cơ bản về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm quốc phòng; vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, bảo đảm quốc phòng. Đây là bộ luật quan trọng, chi phối toàn bộ hệ thống pháp luật về quốc phòng, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Trong đó, Luật đã bổ sung nhiều quy định mới và thể chế hóa các nội dung của Hiến pháp năm 2013, quan điểm, chủ trương mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc và một số quy định trong các luật có liên quan, văn bản dưới luật về quốc phòng, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. 

Trong tập huấn, các đại biểu dự được giới thiệu 6 chuyên đề: Nội dung cơ bản Luật Quốc phòng năm 2018; các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật bao gồm: Nghị định số 02 ngày 02/1/2019 về phòng thủ dân sự; Nghị định số 21 ngày 22/2/2019 về khu vực phòng thủ, Nghị định số 02 ngày 31/12/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; Nghị định số 168 ngày 28/12/2018 về công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương; Nghị định số 164 ngày 21/12/2018 về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng; Nghị định số 01 ngày 01/1/2019 về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng.

Trên cơ sở tập huấn, sẽ nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong triển khai thi hành Luật bảo đảm thống nhất, sát với tình hình thực tế ở địa phương cơ sở bảo đảm chất lượng, hiệu quả thiết thực.
Bộ CHQS tỉnh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại