Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận 2020

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2020. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì.


Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt 5 nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận năm 2020 gồm: Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, chủ động, sáng tạo trong công tác; tăng cường tập hợp, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc; thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận các cấp, nhất là cấp cơ sở; sắp xếp lại bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Lợi yêu cầu MTTQ các cấp trong tỉnh cụ thể hóa 5 nhiệm vụ công tác Mặt trận trọng tâm của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vào chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020 cho phù hợp với địa phương. Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở; tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng xây dựng xây dựng các mô hình điểm và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.
Đức Minh
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại