Phê duyệt chương trình khuyến công; tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn năm 2020

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 13/2/2020 về Phê duyệt chương trình khuyến công; chương trình tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn năm 2020.

 

Theo đó, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh sẽ là đơn vị thực hiện chương trình. Kinh phí thực hiện: Theo dự toán Ngân sách Nhà nước được giao. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở: Tài chính, Công thương, theo chức năng phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh tổ chức thực hiện các chương trình khuyến công; chương trình tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn năm 2020 theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo hiệu quả và thanh, quyết toán kinh phí đúng quy định.
BTV

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại