Quyết định thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Ninh năm 2020

(BTV) Ngày 13/02/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 162 QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Ninh năm 2020.


Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1901/SNN-CCTL ngày 26/12/2019 về việc thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Ninh năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang là Trưởng Ban và các Phó trưởng Ban, thành viên Ban Chỉ huy.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh năm 2020 có trách nhiệm giúp UBND tỉnh chỉ đạo toàn diện về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Nhiệm vụ của từng thành viên do Trưởng Ban phân công.
BTV

 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại