100% Đảng bộ xã , thị trấn huyện Yên Phong hoàn thành tổ chức Đại hội

Tiến tới Đại hội đảng bộ huyện Yên Phong lần thứ XXIII, đến nay, 100% Đảng bộ cơ sở xã, thị trấn của huyện đã hoàn thành Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Đến nay, 14/14 Đảng bộ cơ sở xã, thị trấn của huyện Yên Phong đã hoàn thành việc tổ chức đại hội thành công tốt đẹp, các Đại hội đã kiện toàn Ban Chấp hành khóa mới, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng. Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành được chuẩn bị nghiêm túc, phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng viên, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý cho dự thảo văn kiện. Việc chuẩn bị đề án nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn cấp ủy viên, cơ cấu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong cấp ủy, Ban Thường vụ ....

Ngay sau Đại hội cơ sở các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 kết thúc, các Tổ giúp việc của Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tiến hành họp rút kinh nghiệm. Đồng thời rà soát, bổ sung hoàn thiện các bước chuẩn bị từ văn kiện, đề án nhân sự cho đến khâu hậu cần, phục vụ..., góp phần giúp cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thành công Đại hội huyện Yên Phong nhiệm kỳ 2020 -2025.
                       Đài PT Yên Phong

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại