Tạm dừng thanh tra để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp

(BTV) Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19; nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển; Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 832/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tạm dừng thanh tra các doanh nghiệp theo Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra kinh tế - xã hội và phòng chống tham nhũng năm 2020.


Đối với thanh tra, kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp: các cơ quan, đơn vị, đoàn thanh, kiểm tra thuộc tỉnh chỉ được thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật và phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh. Người ra quyết định thanh tra, kiểm tra; trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra; công chức thanh tra chuyên ngành phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh về việc kết luận, làm rõ nguyên nhân, mức độ vi phạm và việc xử lý đối với cá nhân, tổ chức có liên quan theo các dấu hiệu đã được xác định là căn cứ để ra quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất.

Không mở rộng phạm vi thanh tra, kiểm tra vượt quá nội dung của quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất; trường hợp đặc biệt phải có văn bản báo cáo xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh.

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh thông báo nội dung Công văn này đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; cung cấp số điện thoại, tiếp nhận các thông tin doanh nghiệp phản ánh trong trường hợp bị thanh tra, kiểm tra không đúng quy định; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịchUBND tỉnh nếu để xảy ra vi phạm. 
Đức Minh, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại