Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra nội dung trình kỳ họp giữa năm 2020

(BTV) Trong hai ngày 13 - 14/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra dự thảo các Báo cáo: Tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm; Tình hình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm; Báo cáo ước thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Thẩm tra một số Tờ trình liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên môi trường; Kế hoạch đầu tư công trung hạn. Tờ trình chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh; Chính sách hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Các Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020....

Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị các cơ quan chức năng giải trình, làm rõ và bổ sung số liệu về các nội dung trên, đặc biệt về căn cứ pháp lý và nguồn kinh phí phân bổ cho các dự án và đơn vị; Tính cần thiết khi ban hành Nghị quyết; Sự phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt; Sự phù hợp về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn với tình hình thực tiễn trong năm cuối của kỳ trung hạn giai đoạn 2016-2020 của địa phương...

Các đại biểu đều cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo, Tờ trình. Đề nghị cơ quan chức năng tiếp thu ý kiến của các đại biểu hoàn thiện dự thảo các Báo cáo, Tờ trình để trình HĐND xem xét thông qua tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 diễn ra trong thời gian tới./.
Bá Trung - Trang Dung
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại