Hội nghị triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

(BTV) Sáng 16/10, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở, ban, ngành; các huyện, thị xã, thành phố.


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 18/6/2020 tại Kỳ họp thứ 9. Luật có hiệu lực thi hành kể từ 01/01/2021. Luật đã sửa đổi, bổ sung 54 Điều về nội dung và 14 Điều về kỹ thuật của Luật năm 2015, với những nội dung: Tiếp tục khẳng định và quy định cụ thể hơn về cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành VBQPPL; bổ sung và làm rõ quy định về phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam trong xây dựng, ban hành VBQPPL; Sửa đổi thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện, cấp xã; về quy định thủ tục hành chính trong VBQPPL; nâng cao trách nhiệm của cơ quan lập đề nghị, chủ trì soạn thảo, cơ quan có thẩm quyền ban hành VBQPPL trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu yêu cầu các địa phương sớm tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành VBQPPL; rà soát các VBQPPL hiện hành liên quan đến luật để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các VBQPPL bảo đảm thi hành hiệu quả luật; tiến hành rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật ở trung ương và địa phương; tổ chức tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, ban hành VBQPPL để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng, ban hành VBQPPL theo quy định mới của luật...

Phát biểu kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt Quyết định số 431/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Yêu cầu các cơ quan chủ trì tham mưu, đề xuất, xây dựng, ban hành gắn với việc rà soát, đánh giá, xem xét, dự kiến bãi bỏ hoặc sửa đổi bổ sung các quy định trong các VBQPPL có liên quan kịp thời loại bỏ quy định lạc hậu, mâu thuẫn, chồng chéo, không đúng thẩm quyền để ban hành đảm bảo thống nhất, đồng bộ, tuân thủ các quy định của pháp luật. 
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại