Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 3 khóa 70

(BTV) Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh đã khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, khóa 70 năm 2021 đối với cán bộ giữ chức vụ Trưởng, Phó phòng thuộc Sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương.

Trong 12 ngày, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Chiến lược quốc phòng, an ninh một số nước có liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; Những vấn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng…
Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Nâng cao năng lực, trình độ, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc./.
Bộ CHQS tỉnh
    

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại