Khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc

(BTV) Ngày 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, dự có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Hội nghị được kết nối với điểm cầu các Huyện uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.


Toàn cảnh Hội nghị tại Trung ương


Báo cáo do Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày tại Hội nghị khẳng định: Đường lối xuyên suốt của Đảng ngay từ khi ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam luôn xác định đặt văn hóa là một trong ba mặt trận quan trọng của cách mạng nước ta, bên cạnh và ngang hàng với chính trị, kinh tế, “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Nhờ đó, thời gian qua, văn hóa đạt được nhiều thành tựu. Đặc biệt, bản sắc, giá trị văn hóa, con người Việt Nam tiếp tục được kế thừa, phát huy cao độ khi đất nước gặp khó khăn, thử thách do thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19 từ cuối năm 2019 đến nay.


Báo cáo cũng nêu rõ định hướng và nhiệm vụ trọng tâm về phát triển văn hóa trong thời gian tới. Xác định mục tiêu chung là: Xây dựng văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến Chân - Thiện - Mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, dân chủ, khoa học và nhân văn. Xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Các ý kiến tham luận đã tập trung làm rõ vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, những thành tựu to lớn cũng như hạn chế, yếu kém, tồn tại phải giải quyết, nguyên nhân của những hạn chế và giải pháp khắc phục. Đây là cơ sở để lãnh đạo Đảng, Nhà nước đề ra các chủ trương, chính sách phù hợp xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Kể từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946), Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm nay mới được tổ chức nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc để bước sang một thời kỳ mới, tập trung phát triển nhanh và bền vững đất nước. Tổng Bí thư khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng là văn hóa phải được đặt ngang hàng chính trị, kinh tế, xã hội, “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.


Mượn lời tiền nhân, Tổng Bí thư nhấn mạnh sự đồng tình với quan điểm “Văn hóa còn thì dân tộc còn”. Văn hóa làm nên hồn cốt của dân tộc nên mất văn hóa là mất dân tộc, và điều này được Tổng Bí thư khẳng định nhiều lần trong suốt bài phát biểu.


Phân tích những tồn tại trong phát triển văn hóa và chỉ rõ thời cơ, thách thức trước bối cảnh mới, Tổng Bí thư đề nghị toàn Đảng, toàn dân, cả hệ thống chính trị cần tiếp tục quan tâm khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Tiếp tục tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.


Để tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và chỉ rõ những giải pháp thời gian tới, trong đó phải quán triệt nghiêm túc quan điểm "Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội". Đồng thời nhấn mạnh: Cần quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng, miền, của đồng bào các dân tộc, kết hợp với tiếp thu tinh hoa văn hóa của thời đại. Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Hiện nay, cả nước có tới 166 bảo tàng, trong đó có 4 bảo tàng quốc gia với hơn 3 triệu hiện vật; 3.486 tổng di tích được xếp hạng quốc gia, trong đó có 1.626 di tích lịch sử; 105 di tích quốc gia đặc biệt; 288 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 27 di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được UNESCO công nhận là "di sản văn hóa thế giới" (riêng tỉnh Bắc Ninh đã có 2 di sản văn hóa thế giới là Dân ca quan họ và Ca trù)... ….Đó là một tài sản vô cùng quý báu do tổ tiên, cha ông ta mấy nghìn năm để lại, không phải nơi nào cũng có được; Chúng ta có trách nhiệm phải giữ gìn, trân trọng và phát huy. Nếu không là chúng ta có tội với lịch sử, là vong ân bội nghĩa với tổ tiên, cha ông chúng ta”.


Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, sau Hội nghị này, công tác văn hóa sẽ có bước chuyển biến, tiến bộ mới, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa, ghi một dấu mốc mới trên con đường chấn hưng, phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới: “Với một đất nước, một dân tộc trọng văn hiến, trọng hiền tài, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng; Nhân dân đoàn kết, cần cù, sáng tạo; Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tâm huyết, tài năng, có trách nhiệm cao với nhân dân, với Đảng, với Tổ quốc và tương lai của dân tộc; Cùng với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhất định chúng ta sẽ khắc phục được mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức để chấn hưng và xây dựng thành công một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp tục làm vẻ vang thêm cho dân tộc, cho giống nòi, tạo thành sức mạnh vô song để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng cường thịnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, đất nước ta ngày càng phồn vinh, xứng đáng với truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng của một dân tộc anh hùng, sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới”.Toàn cảnh điểm cầu tại Bắc Ninh


Buổi chiều, Hội nghị tiếp tục diễn ra với nội dung quán triệt, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Chiến lược thể hiện 5 quan điểm lớn, đặt ra các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể về văn hóa đến năm 2030, đồng thời xác định rõ 11 nhiệm vụ, giải pháp. Bí thư Tỉnh uỷ Đào Hồng Lan có bài phát biểu kết luận Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Các đại biểu thảo luận, làm sáng tỏ những vấn đề cụ thể về chủ trương, mục tiêu, giải pháp và nhiệm vụ đặt ra. Trong đó, chú trọng các giải pháp nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyền truyền về phát triển văn hóa; Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; Hoàn thiện cơ chế thị trường trong lĩnh vực văn hóa, ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa. Các ý kiến cũng đề cập đến nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật; Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa...Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan phát biểu kết luận Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh


Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đưa ra một số gợi mở để cụ thể hoá các chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị. Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục khơi dậy khát vọng trong toàn dân tộc, toàn Đảng, toàn dân chống tụt hậu, tạo xung lực, phát huy sáng tạo toàn dân để phát triển nhanh, bền vững hơn; Hội nhập, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Bên cạnh chống lai căng thì cần mạnh dạn đổi mới những điểm không phù hợp; Xây dựng môi trường cổ vũ sự sáng tạo, tôn trọng cái khác biệt, phát huy tài năng con người, tôn vinh cái mới; Xây dựng con người Việt Nam, trong đó chú ý đến văn hoá giáo dục và văn hoá nêu gương. Phó Thủ tướng đề nghị sau Hội nghị phải thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, đề ra những chương trình thực hiện được trong nhiều năm, lan tỏa tinh thần, đề cao truyền thống tự tôn dân tộc, xây dựng văn hoá con người Việt Nam hoà trong dòng chảy của văn minh nhân loại.

Kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan ghi nhận, biểu dương tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu tham dự Hội nghị; Đề nghị các đại biểu tiếp thu toàn bộ bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị.


Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Việc đẩy mạnh bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn tỉnh diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều chuyển biến sâu sắc, tác động lớn đến sự phát triển văn hóa, con người Kinh Bắc - Bắc Ninh. Đặc biệt là các thế lực thù địch, phản động luôn âm mưu thực hiện hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên các mặt trận tư tưởng, văn hóa tác động đa chiều đến nền tảng chính trị, tư tưởng văn hóa của Đảng, dân tộc ta.


Về nhiệm vụ trong thời gian tới, dựa trên những nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 của đất nước, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu tỉnh Bắc Ninh cần có chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XX về xây dựng và phát triển văn hoá; Có kế hoạch, lộ trình, huy động nguồn lực xã hội để bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị; Phát huy giá trị di sản và con người, giữ gìn bản sắc, xây dựng tỉnh giàu đẹp, đáp ứng các yêu cầu, phát triển toàn diện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, hạnh phúc của nhân dân; Tăng cường đấu tranh chống lại các hành vi phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng; Tiến hành xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi đi ngược lại với truyền thống văn hóa dân tộc, phá hoại các giá trị văn hóa của nhân dân, đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam nói chung, văn hóa, con người Bắc Ninh nói riêng.

 

P.Hoa - Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại