Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công 2022

(BTV) Tính đến hết tháng 3/2022, UBND tỉnh đã triển khai giao Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 với tổng số tiền là hơn 6 nghìn tỷ đồng, đạt tỷ lệ 84,5% so với Kế hoạch HĐND tỉnh giao. Trong đó, đã giao Kế hoạch vốn cho UBND cấp huyện đạt tỷ lệ 100%. Tuy nhiên, đến nay UBND cấp huyện mới thực hiện phân bổ chi tiết đạt hơn 22% kế hoạch được giao.

Đến hết tháng 3/2022, Bắc Ninh đã triển khai
Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 trên 6 nghìn tỷ đồng

         Tính tổng thể, đến hết tháng 3/2022, số vốn giải ngân so với vốn đã phân bổ chi tiết của tỉnh, huyện, xã chỉ đạt 18,69%. Kết quả này là rất thấp so với cùng kỳ năm 2021. Trước thực tế này, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đôn đốc đối với 7 đơn vị Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, gửi kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính trước ngày 30/5/2022 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn năm 2022. Đồng thời, tham mưu đề xuất UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh điều chuyển kế hoạch vốn các dự án đến 30/5/2022 không hoàn thiện thủ tục sang các dự án đủ thủ tục, có khả năng giải ngân trong năm 2022. Đối với nguồn ngân sách cấp huyện, khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu phân bổ vốn đầu tư công năm 2022 cho các dự án, nhiệm vụ chi đủ điều kiện thủ tục theo quy định; phân bổ ngay nguồn thu sử dụng đất thuộc cấp mình để giao vốn cho công trình theo phân cấp.

          Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND cấp huyện nghiêm túc triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cả năm giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Trần Cường, Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại