Năm 2022 Bắc Ninh phấn đấu đạt 43% tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh

(BTV) Đến cuối năm 2022, Bắc Ninh đặt mục tiêu phấn đấu nâng tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt khoảng 43%. Đây là điều kiện cần thiết để hoàn thiện các tiêu chí là đô thị loại I, thành lập các thị xã và thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Ngã 6 - Trung tâm của thành phố Bắc Ninh

Đến nay, tỉnh Bắc Ninh đang hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến 2035, tầm nhìn đến năm 2050 trình Bộ Xây dựng thẩm định, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Trình UBND tỉnh phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Yên Phong, Tiên Du; Tập trung chỉ đạo lập điều chỉnh đồ án quy hoạch chung đô thị Gia Bình, đô thị Lâm Thao, Trung Kênh (Lương Tài). Tham mưu đề xuất UBND tỉnh lập các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng làm cơ sở để thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, Sở Xây dựng và các địa phương thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch với 56 đồ án; Cung cấp thông tin quy hoạch, chứng chỉ quy hoạch, thỏa thuận quy hoạch cho 66 dự án; Giới thiệu khảo sát địa điểm 101 dự án. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh là cơ sở quan trọng để quản lý quy hoạch, xây dựng chính sách phát triển đô thị và triển khai công tác đầu tư xây dựng theo quy hoạch của tỉnh, tạo động lực cho Bắc Ninh hoàn thành các mục tiêu theo lộ trình đặt ra.
 
P.Hoa, Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại