Bắc Ninh triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị

(BTV) Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa ra Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 23 tháng 9 năm 2022, về việc thực hiện thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyêt số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, nhằm tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gắn với việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; cải cách nâng cao tiền lương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

 

  1. Mô hình tiếp tục thực hiện thí điểm:

Tiếp tục duy trì mô hình thí điểm Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp theo Kết luận số 34. Thời gian duy trì đến khi Bộ Chính trị có chủ trương mới.

  1. Về mô hình nghiên cứu thực hiện thí điểm:

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ trên cơ sở quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ nghiên cứu xây dựng Đề án thực hiện thí điểm mô hình hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện. Báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét phê duyệt vào thời điểm thích hợp.

Văn phòng Tỉnh ủy đánh giá việc thực hiện mô hình Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy. Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Văn phòng Tỉnh ủy theo hướng trở lại hoạt động như mô hình cũ. Thực hiện trong Quý IV/2022.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì nghiên cứu, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan đánh giá việc thực hiện mô hình thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện. Báo cáo, đề xuất Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định cho từng địa bàn cụ thể vào cuối năm 2023.

  1. Mô hình tạm dừng thí điểm:

Mô hình hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền cùng cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

Mô hình chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện.

Mô hình Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ; trưởng ban tổ chức cấp ủy cấp huyện đồng thời là trưởng phòng nội vụ cấp huyện.

Thời gian thực hiện: Ngay khi kế hoạch được ban hành.

  1. Mô hình kết thúc thực hiện thí điểm:

Mô hình Văn phòng Huyện ủy – HĐND – UBND ở huyện Thuận Thành. Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Thành phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ triển khai tổ chức thực hiện xong trong quý IV/2022.

BTV

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại