Giao hơn 3.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023 cho UBND cấp huyện

(BTV) UBND tỉnh vừa quyết định giao hơn 3.057 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công năm 2023 cho UBND cấp huyện. Trong đó: Hơn 2.500 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất; 220 tỷ đồng nguồn cân đối ngân sách cấp huyện; 8 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, điều tiết cấp huyện, xã và hơn 273 tỷ đồng từ nguồn bổ sung có mục tiêu theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND.

Chuyen_173_ty_dong_dau_tu_cong(1)

Một trong những công trình sử dụng vốn đầu tư công

Cụ thể: Thành phố Bắc Ninh được giao hơn 667 tỷ đồng; Thành phố Từ Sơn được giao gần 375,5 tỷ đồng; Huyện Tiên Du 374,5 tỷ đồng; Huyện Quế Võ hơn 275,48 tỷ đồng; Huyện Yên Phong gần 317,5 tỷ đồng; Huyện Thuận Thành hơn 733,5 tỷ đồng; Huyện Gia Bình gần 222 tỷ đồng và huyện Lương Tài hơn 91,66 tỷ đồng.

Để sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đúng mục đích, UBND các huyện, thành phố rà soát tổng nguồn vốn cấp địa phương, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 của cấp mình và hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2023 của cấp mình theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan; Thực hiện giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 đối với các dự án, nhiệm vụ chi đảm bảo đủ thủ tục đầu tư, tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ điều kiện, thứ tự ưu tiên và đúng thời gian quy định.

Trần Cường, Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại