Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của BCH T.Ư Đảng

(BTV) Chiều 13/01, Đảng ủy Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị được nghe truyền đạt những nội dung cốt lõi, đặc biệt là những điểm mới trong Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Thông qua Hội nghị nhằm kịp thời truyền tải những nội dung cơ bản văn kiện Hội nghị Trung ương 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII để các đảng viên, công chức, người lao động Ban Quản lý các KCN nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đưa văn kiện Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn.
 
P.Hoa, Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại