Hội nghị chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và Đề cương văn hóa Việt Nam

(BTV) Sáng 24/3, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá và Đề cương văn hoá Việt Nam - Giá trị lịch sử và hiện thực”. Đây là hoạt động trọng tâm, thiết thực kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị

          Tại Hội nghị, hơn 300 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch được nghe báo cáo viên trực tiếp truyền đạt các nội dung chuyên đề “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam”. Trong đó, tập trung đi sâu phân tích các giá trị cốt lõi của Đề cương, những giá trị vượt qua thời gian; Vấn đề phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hiện nay; Đánh giá quá trình kế thừa, vận dụng và phát triển những nội dung cốt lõi của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”; Quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người và phát huy giá trị văn hóa, con người…

          Thông qua hội nghị nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt của văn hóa, văn nghệ; Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, và cán bộ, công chức, viên chức đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển con người Việt Nam thời đại mới; Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

 
BTV

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại