Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị

(BTV) Chiều 26/5, Bộ CHQS tỉnh tiến hành sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đồng chí Nghiêm Đình Trung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự.

So_ket_5_nam_ve_bao_ve_nen_tang_tu_tuong_cua_Dang(2).png

Toàn cảnh hội nghị

Những năm qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị đã được BCĐ 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thực hiện với nhiều hình thức, phương pháp sáng tạo, hiệu quả nổi bật là: Đưa việc thực hiện Nghị quyết vào sinh hoạt chi bộ và công tác kiểm tra giám sát hằng năm; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, có niềm tin khoa học vào con đường đi lên CNXH, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, xây dựng, phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Chỉ đạo lực lượng 47 các cơ quan, đơn vị hoạt động tích cực, chủ động, đem lại hiệu quả cao.

Hội nghị thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, phân tích 4 bài học kinh nghiệm và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới nhằm tiếp tục phát huy vai trò hoạt động của BCĐ 35 Đảng ủy quân sự tỉnh, lực lượng 47 các cơ quan, đơn vị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Phương Hoa, Quốc Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại