Công an thành phố Bắc Ninh xây dựng và sử dụng hiệu quả dữ liệu dân cư điện tử

05/01/2023 - 237 lượt xem