Bảo vật Quốc gia: 3 pho tượng Tam Thế tại chùa Bút Tháp, thị xã Thuận Thành

08/07/2023 - 942 lượt xem