Hệ thống di tích: Đình, Đền, khu phố Khả Lễ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh

26/10/2023 - 729 lượt xem