Khối Tham mưu và Quản lý nhà nước về kinh tế kỹ thuật tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022

(BTV) Chiều 29/11, Khối thi đua các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

khoi_TM
Toàn cảnh hội nghị
Trong năm qua, phong trào thi đua tại các đơn vị trong Khối được triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú với nội dung sáng tạo, duy trì đều đặn, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác. Các đơn vị đã chủ động thực hiện cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo bản đăng ký giao ước thi đua, trong đó có một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức đề ra.
Phát huy những kết quả đạt được, năm 2023, các sở, ban, ngành trong Khối tiếp tục đẩy mạnh và phát động nhiều phong trào thi đua; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; phấn đấu 100% các đơn vị trong Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương, Chính phủ và của tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023. Chủ động tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm để xây dựng các cơ chế chính sách, chương trình đề án, kế hoạch nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thống nhất bình xét thi đua và đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; Sở Công thương và Quỹ đầu tư phát triển tỉnh được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 03 đơn vị được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, bầu Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh làm Trưởng Khối thi đua năm 2023.
Hữu Vang, Phạm Quý

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại