HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý hoạt động về dược, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, kít xét nghiệm Covid-19

19/04/2023 - 520 lượt xem