Di tích Đình khu phố Phúc Sơn, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh

07/02/2024 - 323 lượt xem